سیستم های شیمی خورشیدی به دودسته کلی تقسیم می شوند :
1-سیستمهای فتو شیمیایی که درآنها از تشعشع خورشید درعملیات شیمیایی استفاده می شود .
2-سیستمهای هلیو ترمیک که در آنها از حرارت خورشید به عنوان یک منبع حرارتی بهره گیری شده وعملیات شیمیایی انجام میگیرد .
عملیات فتوسنتز درگیاهان وتشکیل سوخت های فسیلی در زیر زمین وذخیره سازی بیولوژیکی انرژی خورشیدی درمواد ،وبالاخره تهیه سوخت هائی از قبیل الکل ومتان وهیدروژن ،همگی  تابع یک سری فعل وانفعالات شیمیایی بوده ومی توان آنها را بخشی از سیستمهای شیمی خورشیدی بحساب آورد .