سیستمی که درآن انرژی خورشید بدون بهره گیری از مکانیزهای متحرک وشیمیایی ،به انرژی الکتریکی تبدیل شود ،اثر آنرا فتوولتائیک می نامند.عاملی که در این فرایند بکار می رود سلول خورشیدی نامیده می شود . سلولهای خورشیدی قادرند انرژی تشعشعی خورشید را با بازدهی معادل 5 تا 20 درصد مستقیما به الکتریسیته تبدیل کنند . اگر چه انرژی الکتریکی نوری هنوز به میزان کافی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد ولی در سالهای اخیر کاهش چشمگیری درهزینه های مربوط به بهره برداری از این سیستمها مشاهده گردیده وانتظار می رود در آینده نیز با تحقیقات لازم درنوع سلولهای نوری ،کاهش قیمت ادامه یابد . ولی نباید فراموش کرد که درمناطق دور ودرجاهایی که دسترسی به سوخت والکتریسیته ارزان مقدور نباشد از سیستمهای فتوولتائیک استفاده می گردد.این سیستمها را برق خورشیدی نیز می نامند .