تولید آبگرمکن مصرفی ساختمانها ،از اقتصادی ترین روشهای استفاده از انرژی خورشیدی است . بدون شک گرم کننده های ترموسیفونی بیشترین استفاده را درتهیه و طرح آبگرمکن های خورشیدی عهده دار می باشند . ساده ترین سیستم آبگرمکن خورشیدی از یک کلکتور ویک مخزن تشکیل شده که آب یا سیال عامل ،بعلت اختلاف درجه حرارت به طور طبیعی وبا استفاده از عمل ترموسیفون در آنها گردش می کند . شرایط لازم در نصب این آبگرمکن آنست که قسمت فوقانی کلکتور پائین تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد وحداقل درجه انحراف کلکتور نسبت به سطح افق برای تحقق جریان ترموسیفون ،درحدود 20 درجه رو به جنوب ضروریست . به منظور جلوگیری از تلفات حرارتی ،کلکتور ولوله های هادی کاملا عایق بندی می شوند . یک لوله عایق شده قسمت پایین مخزن را به هدر پائین کلکتور متصل کرده ولوله دیگر نیز هدر بالائی را به قسمت فوقانی مخزن وصل می کند . آبسرد تغذیه کننده از قسمت پائین به مخزن ذخیره هدایت شده وآبگرم مصرفی نیز از بالاترین نقطه مخزن بطرف شیرهای مصرف لوله کشی می شود . به علت بسته بودن سیستم وجلوگیری از خطر انبساط حرارتی سیال ،وجود یک مخزن انبساط ویا لوله انبساطی که به یک شیر اطمینان مجهز باشد درسیستم های آبگرمکن خورشیدی ضروریست .
سیستم مذکور با آب سرد پر می شود وآب داخل لوله های کلکتور ،هنگامیکه خورشید روی سطح کلکتور می تابد به تدریج گرم شده وبه کندی به طرف مخزن ذخیره جریان می یابد .آب سرد مخزن نیز از طریق لوله دیگر به سمت پایین کلکتور جریان یافته وتا زمانی که تابش خورشید ی برای گرم کردن آب کفایت کند ،این عمل ادامه می یابد .
ذخیره کردن انرژی برای ساعاتی از شبانه روز که دسترسی به خورشید وجود ندارد ،از ضرورتهای سیستمهای خورشیدی است . در آبگرمکن های خورشیدی از مخازن ذخیره آبگرم  استفاده کرده وانرژی حرارتی را برای مصارف مختلف جمع آوری وذخیره می کنند . مخازن ذخیره معمولا برای ظرفیت یک تا دو روز مصرف آبگرم طراحی می شوند . درجه حرارت آب گرم برای مصرف درحمام حدود 40تا 45 درجه وبرای شستشوی لباس بعلت وجود مواد پاک کننده ،معادل 60 درجه سانتیگراد مناسب می باشد . مخزن ذخیره آبگرم را می توان بطور افقی ویا قائم نصب کرد . معمولا یک کویل الکترونیکی برای مواقعی که انرژی خورشیدی به کلکتور نمی رسد ،جهت ایجاد حرارت درروی مخازن ذخیره آب گرم نصب می گردد.
در بعضی از سیستم های آبگرم کن خورشیدی معمولا از یک مخزن اضافی بنام مخزن اولیه (PEREHEATER)استفاده می شود . دراین آبگرم کن مخلوط ضد یخ وآب درمداری است که شامل جدار خارجی مخزن اولیه ،پمپ ،کلکتور ومنبع انبساط می باشد .آبسرد به قسمت پایین مخزن اولیه وارد شده وآب گرم از قسمت بالا خارج می شود .

در قسمت خروجی آب گرم شیر کنترلی وجود دارد ودرصورتی که درجه حرارت آبگرم خروجی بالاتر از  ◦C50 باشد این شیر مقداری آب سرد به آن اضافه می کند تا همواره آب ورودی به مخزن دوم ◦C50باشد .نسبت حجم مخزن اولیه به مخزن دومی قابل تغییر بوده مثلا اگر تانک اولیه درحدود 300تا 500لیتر ظرفیت داشته باشد حجم تانک ثانویه درحدود 120تا 200لیتر خواهد بود.
سیستم کنترل آبگرم کن ها توسط ترموستات مقایسه ای عمل می کند به این ترتیب وقتی که اختلاف درجه حرارت بین کلکتور ومخزن درحدود c◦ 6 باشد، ترموستات پمپ را روشن کرده وسیال جریان می یابد . پمپ تا زمانی کارمی کند که اختلاف به حدود◦ c◦ 2 برسد که دراین حالت ترموستات پمپ را خاموش می کند .
در سیستم های مکانیکی که از کلکتور های خورشیدی برای جذب انرژی حرارتی خورشیدی استفاده می شود معمولا از سیال واسطه ای مثل آب استفاده می شود و معمولا از سیال واسطه ای مثل آب استفاده کرده وانرژی را به مخزن ذخیره ای منتقل می کنند. از مخزن ذخیره ،هم برای تهیه آب گرم مصرفی وهم برای گرمایش ساختمان می توان استفاده کرد .
خیلی به ندرت پیش می آید که یک طرح به علت صرفه جوئی درهزینه ها سعی کند که تمام گرمایش وهمچنین تهیه آبگرم مصرفی ساختمان را فقط با استفاده از جمع آوری انرژی خورشیدی وذخیره کردن آن انجام دهد ،بلکه استفاده از انرژی خورشیدی فقط به منظور صرفه جویی از درصدی از هزینه ها(حدود 50تا 60 درصد ) امکان پذیر بوده ودر بیشتر کشورها ارزانترین وساده ترین روش تهیه انرژی کمکی ،کویلهای الکتریکی می باشند .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.