همان طور که از انرژی حرارتی ذخیره شده درمخزن یک سیستم آبگرمکن خورشیدی به عنوان گرمایش استفاده می شود ،با اضافه کردن یک سیستم تبرید جذبی ، می توان برای سرمایش ساختمان نیز از همان سیستم آبگرمکن خورشیدی به سادگی استفاده کرد .
چیلر جذبی پیوسته
در سیستم های سرد کننده متداول از مبرد مایع استفاده می کنند . باین ترتیب که مبرد را در محفظه ای با فشار کم می پاشند ودر اثر تبخیر مبرد ،حرارت از محیط گرفته شده وسرما تولید می شود . مشکل تولید مجدد مایع مبرد در این سیستمها درجه حرارت پایین است .درسیستم های تبرید تراکمی ،این عمل با تراکم بخار مبرد در کمپروسور ،وتقطیر آن در کندانسور صورت می گیرد ومایع مبرد پس از عبور از شیر انبساط ، و ورود به محیط کم فشار اواپراتور ،تبخیر شده وجذب حرارت می نماید . انرژی اصلی ورودی به یک سیستم تبرید تراکمی انرژی الکتریکی است که تبدیل به انرژی مکانیکی شده وکمپرسور را بکار می اندازد. سیستمهای تبرید همچنین می توانند با انرژی حرارتی ورودی عمل کنند . چنین سیستم هایی که براساس جذب ،عمل می کنند به نام سیستم تبرید جذبی مشهور هستند . از آنجایی که حرارت ،بیشتر از انرژی الکتریکی ومکانیکی در دسترس می باشد بنظر می رسد که تبرید جذبی بیشتر از تبرید تراکمی دارای مزیت وبرتری است ولی متاسفانه عملکرد وکارائی یک جیلر جذبی به طور آشکار کمتر از یک چیلر تراکمی می باشد .یاد آوری این نکته ضروری است ،اگر از خورشید که منبع انرژی مناسبی برای استفاده در چیلرهای جذبی می باشد .برای حرکت دادن یک موتور حرارتی جهت تولید کار مکانیکی که یک چیلر تراکمی را به حرکت در می آورد ،استفاده شود هر دو سیستم دارای ضریب عملکرد یکسان خواهند بود .
مزیت برتر سیستم چیلر جذبی دراینست که می تواند با یک منبع حرارتی با دمای جدیدF◦200 ( C◦92  ) کار کند که در کاربردهای مخصوص انرژی خورشیدی دارای اهمیت خاصی است .زمانی که چیلر جذبی با انرژی فسیلی مثل نفت وگاز کار می کند ویا از انواع متمرکز کننده های خورشیدی استفاده می کند ،درجه حرارت های بالاتری قابل دسترسی می باشد .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.