دستگاه هایی که با استفاده از انرژی خورشیدی قادر به تولید انرژی مکانیکی باشند به نام موتور خورشیدی ویا پمپ خورشیدی نامیده می شوند . ساده ترین ومهمترین عملکرد یک موتور حرارتی خورشیدی ،پمپ کردن آب بدون استفاده از سایر منابع انرژی شناخته شده می باشد . از موتور های خورشیدی علاوه بر پمپاژ آب در روستاها ،در رشته مخابرات – رادیو تلویزیون وجهت ایجاد نیروی الکتریکی نیز می توان استفاده کرد . دراین موتورها ،همانند سایر موتورهای حرارتی دیگر ،سیال عامل در اثر جذب حرارت ازخورشید منبسط وتبخیر شده و در اثر دفع حرارت منقبض و یا متراکم می گردد. از انبساط سیال استفاده شده و یک توربین و یا پمپ پیستونی یا سانتریفوژی به حرکت درمی آید . درصورتی که انرژی مکانیکی ایجاد شده به صورت مستقیم استفاده نشود معمولا آنرا با استفاده از یک دینام یا ژنراتور ،به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند . واضح است دراین حالت ،برای ذخیره انرژی الکتریکی به باطری ذخیره نیز نیاز خواهد بود که هزینه آنرا باید به هزینه سیستم تولید الکتریسیته که شامل یک سری کلکتور متمرکزکننده ویک موتور خورشیدی می باشد ،اضافه کنیم .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.