گلخانه های خورشیدی محلی برای پرورش گلها وگیاهان بوده ودرفصول سرد برای این منظور وبه عنوان یک منبع حرارتی برای گرمایش ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه وابعاد گلخانه های خورشیدی برحسب نیاز ومحل استفاده متغیر بوده ودرطرحهای گوناگون وبوسیله اشخاص ویا گروههای مختلفی طراحی وساخته شده اند وبسیاری از این طرحها خیلی موفق بوده وحتی در زمستان تقریبا 100درصد بوسیله خورشید گرم می شوند . مجموعه کاملی از این گلخانه ها در کتاب گلخانه های خورشیدی نوشته(R-FISHERQUNDB-YANDA)توصیف شده اند.
معمولا گلخانه ها درقسمت جنوبی ساختمان ساخته می شوند تا بتوان اضافه حرارت خورشید گرد آوری شده درآنها را جهت گرم کردن ساختمان به داخل هدایت کرد .
گلخانه های خورشیدی با روشهای طبیعی ویا مکانیکی ،وظیفه دارند درتابستان از رطوبت گلخانه ودرزمستان از هوای گرم آن برای گرمایش وتهویه ساختمان استفاده کنند.


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.