تاسیساتی که با استفاده از آن، انرژی حرارتی وتابش خورشیدی به الکترسیته تبدیل شود نیروگاه خورشیدی نامیده می شود . معمولا این سیستمها از یک سری آینه های قابل تنظیم (هلیواستات )و یا متمرکز کننده هائی با درجه حرارت بالا ، و یک دریافت کننده مرکزی ، منابع ذخیره و مبدلهای حرارتی ، و توربوژنراتور تشکیل شده اند .

 

خشک کردن عبارتست از گرفتن قسمتی از آب موجود در مواد غذایی وسایر محصولات . آب موجود درمواد غذایی درحالت طبیعی بصورت ملکول های آزاد قادر است درفعل وانفعالات شیمیایی ومیکروبی شرکت نموده وموجبات انتشار سریع فساد در مواد غذایی گردد. هدف از خشک کردن خارج نمودن آب از یک ماده ودرنتیجه افزایش عمر انباری محصول از طریق جلوگیری از رشد باکتریها می باشد . در فرایند خشک شدن معمولا عملیات گرم کردن برای تبخیر آب موجود ، وجریان دادن هوا جهت خارج کردن بخار آب ایجاد شده ،انجام می گیرد .با بکاربردن یک منبع حرارتی مثل خورشید ویک کوره وامثال آن ،عمل تبخیر ویا تصعید ایجاد شده ومرحله اول خشک کردن حاصل می شود.
7.نیروگاههای خورشیدی و برج های نیرو
تاسیساتی که با استفاده از آن، انرژی حرارتی وتابش خورشیدی به الکترسیته تبدیل شود نیروگاه خورشیدی نامیده می شود . معمولا این سیستمها از یک سری آینه های قابل تنظیم (هلیواستات )و یا متمرکز کننده هائی با درجه حرارت بالا ، و یک دریافت کننده مرکزی ، منابع ذخیره و مبدلهای حرارتی ، و توربوژنراتور تشکیل شده اند .

 

گلخانه های خورشیدی محلی برای پرورش گلها وگیاهان بوده ودرفصول سرد برای این منظور وبه عنوان یک منبع حرارتی برای گرمایش ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه وابعاد گلخانه های خورشیدی برحسب نیاز ومحل استفاده متغیر بوده ودرطرحهای گوناگون وبوسیله اشخاص ویا گروههای مختلفی طراحی وساخته شده اند وبسیاری از این طرحها خیلی موفق بوده وحتی در زمستان تقریبا 100درصد بوسیله خورشید گرم می شوند . مجموعه کاملی از این گلخانه ها در کتاب گلخانه های خورشیدی نوشته(R-FISHERQUNDB-YANDA)توصیف شده اند.
معمولا گلخانه ها درقسمت جنوبی ساختمان ساخته می شوند تا بتوان اضافه حرارت خورشید گرد آوری شده درآنها را جهت گرم کردن ساختمان به داخل هدایت کرد .
گلخانه های خورشیدی با روشهای طبیعی ویا مکانیکی ،وظیفه دارند درتابستان از رطوبت گلخانه ودرزمستان از هوای گرم آن برای گرمایش وتهویه ساختمان استفاده کنند.

 

 دستگاه هایی که با استفاده از انرژی خورشیدی قادر به تولید انرژی مکانیکی باشند به نام موتور خورشیدی ویا پمپ خورشیدی نامیده می شوند . ساده ترین ومهمترین عملکرد یک موتور حرارتی خورشیدی ،پمپ کردن آب بدون استفاده از سایر منابع انرژی شناخته شده می باشد . از موتور های خورشیدی علاوه بر پمپاژ آب در روستاها ،در رشته مخابرات – رادیو تلویزیون وجهت ایجاد نیروی الکتریکی نیز می توان استفاده کرد . دراین موتورها ،همانند سایر موتورهای حرارتی دیگر ،سیال عامل در اثر جذب حرارت ازخورشید منبسط وتبخیر شده و در اثر دفع حرارت منقبض و یا متراکم می گردد. از انبساط سیال استفاده شده و یک توربین و یا پمپ پیستونی یا سانتریفوژی به حرکت درمی آید . درصورتی که انرژی مکانیکی ایجاد شده به صورت مستقیم استفاده نشود معمولا آنرا با استفاده از یک دینام یا ژنراتور ،به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند . واضح است دراین حالت ،برای ذخیره انرژی الکتریکی به باطری ذخیره نیز نیاز خواهد بود که هزینه آنرا باید به هزینه سیستم تولید الکتریسیته که شامل یک سری کلکتور متمرکزکننده ویک موتور خورشیدی می باشد ،اضافه کنیم .

 

موضوع شیرین کردن آب دریاها واقیانوسها امروزه مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته واین به دلیل اهمیت آب شیرین در مصارف گوناگون می باشد . مثلا درنقاط گرمسیری برای برداشت یک تن یونجه حدود 760متر مکعب وبرای یک تن گندم حدود 8000متر مکعب آب لازم است . همچنین برای پرورش یک تن گوشت گاو 31000متر مکعب ودر صنایع برای تهیه هر تن فولاد حدود 200 متر مکعب ، برای لاستیک حدود 2500 وبرای تهیه یک تن بنزین حدود 20 متر مکعب آب لازم است .
مقدار آب لازم برای هر نفر درنقاط مختلف دنیا و درکشورها متفاوت می باشد ودر کشورهای کشاورزی مثل ایران حدود 900 متر مکعب درسال ودرکشورهای صنعتی این رقم به حدود 2700 متر مکعب درسال برای هرفرد می رسد . این رقم مقدار ناچیزی برای شرب و بقیه به مصرف خانگی وکشاورزی وصنعتی می رسد که قسمت اعظم آن آب شیرین (بدون نمک ) می باشد .
دربعضی مناطق وکشورها ،انرژی خورشید تنها امید برای تهیه آب مناسب وارزان قیمت بوده وجنبه حیاتی برای ساکنین منطقه دارد . درسال 1872 اولین بار درکشور شیلی ، با استفاده از انرژی خورشیدی به مقیاس 20 متر مکعب درروز آب شیرین از دریا تهیه شد. اصول آب شیرین کن خورشیدی تقریبا مشابه تهیه آب شیرین در طبیعت می باشد که آب های تبخیر شده از سطح دریاها واقیانوسها ،ابرها را به وجود می آورند . دراین تبخیر و جا به جایی طبیعی ،مواد محلول از جمله نمک ها تبخیر نشده ولذا بارش بصورت برف وباران به حالت آب شیرین نازل می شود ،آب شیرین  رااز طریق انجماد آب شور نیز می توان بدست آورد زیرا که موقع یخ بستن آب شور ، نمک از آب جدا شده وپس از ذوب یخ ها آب شیرین حاصل می شود .