خشک کردن عبارتست از گرفتن قسمتی از آب موجود در مواد غذایی وسایر محصولات . آب موجود درمواد غذایی درحالت طبیعی بصورت ملکول های آزاد قادر است درفعل وانفعالات شیمیایی ومیکروبی شرکت نموده وموجبات انتشار سریع فساد در مواد غذایی گردد. هدف از خشک کردن خارج نمودن آب از یک ماده ودرنتیجه افزایش عمر انباری محصول از طریق جلوگیری از رشد باکتریها می باشد . در فرایند خشک شدن معمولا عملیات گرم کردن برای تبخیر آب موجود ، وجریان دادن هوا جهت خارج کردن بخار آب ایجاد شده ،انجام می گیرد .با بکاربردن یک منبع حرارتی مثل خورشید ویک کوره وامثال آن ،عمل تبخیر ویا تصعید ایجاد شده ومرحله اول خشک کردن حاصل می شود.
7.نیروگاههای خورشیدی و برج های نیرو
تاسیساتی که با استفاده از آن، انرژی حرارتی وتابش خورشیدی به الکترسیته تبدیل شود نیروگاه خورشیدی نامیده می شود . معمولا این سیستمها از یک سری آینه های قابل تنظیم (هلیواستات )و یا متمرکز کننده هائی با درجه حرارت بالا ، و یک دریافت کننده مرکزی ، منابع ذخیره و مبدلهای حرارتی ، و توربوژنراتور تشکیل شده اند .