موضوع شیرین کردن آب دریاها واقیانوسها امروزه مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته واین به دلیل اهمیت آب شیرین در مصارف گوناگون می باشد . مثلا درنقاط گرمسیری برای برداشت یک تن یونجه حدود 760متر مکعب وبرای یک تن گندم حدود 8000متر مکعب آب لازم است . همچنین برای پرورش یک تن گوشت گاو 31000متر مکعب ودر صنایع برای تهیه هر تن فولاد حدود 200 متر مکعب ، برای لاستیک حدود 2500 وبرای تهیه یک تن بنزین حدود 20 متر مکعب آب لازم است .
مقدار آب لازم برای هر نفر درنقاط مختلف دنیا و درکشورها متفاوت می باشد ودر کشورهای کشاورزی مثل ایران حدود 900 متر مکعب درسال ودرکشورهای صنعتی این رقم به حدود 2700 متر مکعب درسال برای هرفرد می رسد . این رقم مقدار ناچیزی برای شرب و بقیه به مصرف خانگی وکشاورزی وصنعتی می رسد که قسمت اعظم آن آب شیرین (بدون نمک ) می باشد .
دربعضی مناطق وکشورها ،انرژی خورشید تنها امید برای تهیه آب مناسب وارزان قیمت بوده وجنبه حیاتی برای ساکنین منطقه دارد . درسال 1872 اولین بار درکشور شیلی ، با استفاده از انرژی خورشیدی به مقیاس 20 متر مکعب درروز آب شیرین از دریا تهیه شد. اصول آب شیرین کن خورشیدی تقریبا مشابه تهیه آب شیرین در طبیعت می باشد که آب های تبخیر شده از سطح دریاها واقیانوسها ،ابرها را به وجود می آورند . دراین تبخیر و جا به جایی طبیعی ،مواد محلول از جمله نمک ها تبخیر نشده ولذا بارش بصورت برف وباران به حالت آب شیرین نازل می شود ،آب شیرین  رااز طریق انجماد آب شور نیز می توان بدست آورد زیرا که موقع یخ بستن آب شور ، نمک از آب جدا شده وپس از ذوب یخ ها آب شیرین حاصل می شود .


ce.crcc.au.ccc.korea.solarkeymark.